Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

การสอนแบบโครงการ

(The Project Approach)

 
       

เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กในรูปแบบของการทำงานโครงการระยะยาวร่วมกันโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ด้วยวิธีการลงมือปฎิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนรู้ มีความคิด   ริเริ่ม รู้จักการแก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง

     
   

การสอนแบบโครงการนับเป็นวิธีการสามารถส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด ตัดสินใจ เห็นผลการกระทำที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเด็กจะมีประสบการณ์จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล วัตถุสิ่งของ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

การสอนแบบโครงการได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน  เนื่องจากผลการวิจัยต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องต่อการเรียนรู้ของเด็ก และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาของเด็กเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอันท้าทายของสังคมที่ก้าวไกล

 
 

หลักการ

         
   

โครงการ คือการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจควรแก่การเรียนรู้ โดยปกติการสืบค้นจะทำโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน  เพื่อหาคำตอบจากทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน

จุดประสงค์ของโครงการคือการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่อง มากกว่าการเสาะแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบคำถามที่ครูเป็นผู้ถาม

การทำโครงการจะไม่แยกเป็นรายวิชา เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ แต่บูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ และเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงการ

ส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละโครงการนั้นอาจใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหนึ่งสัปดาห์ขึ้นอยู่กับหัวเรื่อง อายุ และความสนใจของเด็ก

 
     
   

ประโยชน์

       
   

 

 
   

1.  ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รู้จักตัดสินใจ

2.  ช่วยให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่ และเพิ่มความชำนาญในทักษะนั้นยิ่งขึ้น

3.  แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความถนัดของเด็ก

4.  แสดงให้เห็นความสนใจและแรงจูงใจภายในที่เกิดจากตัวเด็กในงานและกิจกรรมที่ทำ 

 
 
   

กระบวนการ

       
   
   

โครงการเป็นการศึกษาอย่างลึกในช่วงเวลาที่ขยายได้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่มย่อย หรือแต่ละชั้นและตามแต่หัวเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยมีลักษณะโครงสร้างของการปฏิบัติ 5 ข้อคือ

 

1.  การอภิปรายกลุ่ม  การระดมความคิด สนทนากันในกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น ทำให้เด็กมีโอกาสที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

2.  การนำเสนอประสบการณ์เดิม  เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณ์เดิมในหัวเรื่องที่ตนสนใจโดยการอภิปราย แสดงความคิดเห็น รวมทั้งแสดงคำถามที่ต้องการสืบค้นในหัวเรื่องนั้น ๆ  รวมถึงวิธีการนำเสนออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การเขียน การใช้สัญลักษณ์ การเล่นบทบาทสมมติ และการสร้างงานศิลปะแบบต่าง ๆ

3.  การสืบค้น  งานโครงการเปิดกว้างให้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัวเรื่องที่สนใจ  เด็กสามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลใกล้ตัว  หาข้อมูลจากการศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรอบรู้ในหัวเรื่อง  อาจสำรวจวิเคราะห์โดยใช้แว่นขยายส่องดูวัตถุต่างๆ หรืออาจใช้หนังสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุดทำการค้นคว้า

 

4.  การศึกษานอกสถานที่  การไปทัศนะศึกษานอกห้องเรียน เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกบริเวณโรงเรียน เช่น ร้านค้า ถนนหนทาง ป้ายสัญญาณ งานบริการต่าง ๆ ฯลฯ จะช่วยให้เด็กเข้าโลกที่แวดล้อม มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้ขั้นแรกของงานศึกษาค้นคว้า

 

5.  การจัดแสดง  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ที่ได้จากการสืบค้นแก่เพื่อนในชั้น โดยทำได้หลายรูปแบบ เช่นการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน แสดงกราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม เป็นต้น

 

go to top

Montessori /  Project Approach / Whole Language

 © 2005  Palina Kindergarten  Contact Us