Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้

 

นอกจากหลักสูตรหลักของโรงเรียนอนุบาลปาลินาแล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะทางการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

 
  :. กิจกรรมต่างๆ ของอนุบาลปาลินา        
 
  Morning Exercise
  Swimming Class
  Cooking Class
  Music & Movement
  Discovery Me / Outdoor Activity
  Library Time / Story Time
  Art & Crafts
  Thai Language & Thai Culture
   
   
 
© 2005  Palina Kindergarten  Contact Us