Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน

  แผนกเด็กเล็ก

 

เตรียมอนุบาล (อายุ 2 ถึง 3 ปี)

(จำกัดจำนวน ห้องละ 12 คน)

  แผนกอนุบาล  

อนุบาล 1 - อนุบาล 3 (อายุ3 ถึง 6 ปี)

(จำกัดจำนวนห้องละ 18 - 24 คน)

ภาคเรียน

  ภาคเรียนที่ 1   เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
  ภาคฤดูร้อน เดือนตุลาคม
  ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
  ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
       

ระเบียบการรับสมัคร

 


ขั้นตอนที่
1  นัดหมายเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเฉพาะวันพุธของสัปดาห์เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2  นัดหมายวันและเวลาเพื่อรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตรหลาน
ความคาดหวังในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลปาลินา และรับการประเมินความพร้อมของบุตรหลาน โดยทางโรงเรียนจะให้ผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามานัดหมายวัน
และเวลาของการสัมภาษณ์ ดังนี้

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน

กำหนดการโทรศัพท์นัดหมายเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ปีการศึกษา 2560

ปิดรับสมัคร


ตั้งแต่เวลา
08:00 – 17:00 น.
ของทุกวัน
ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ปีการศึกษา 2561

ปิดรับสมัคร

ปีการศึกษา 2562 ชั้น PK วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
ชั้น K1 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

ปีการศึกษา 2563

ชั้น PK วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
ชั้น K1 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

     
**ทางโรงเรียนรับนักเรียนจำนวนจำกัดและเรียงตามลำดับการโทรศัพท์เข้ามา
นัดหมายเพื่อรับ
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนที่
3  เมื่อท่านผู้ปกครองผ่านการสัมภาษณ์และเด็กผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าศึกษา ผู้ปกครองกรอกใบสมัครและชำระค่าแรกเข้าที่ห้องธุรการ ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารดังต่อไปนี้
  • ใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
  • สูติบัตรฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
  • รูปเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  • รูปผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
  • ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 4  ชำระค่าเทอม ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว และค่าอาหาร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีที่เข้าเรียน

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนอนุบาลปาลินา

99/32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร: 0-2726-2323  โทรสาร: 0-2726-2680