Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน

  แผนกเด็กเล็ก

 

เตรียมอนุบาล (อายุ 2 ถึง 3 ปี)

(จำกัดจำนวน ห้องละ 12 คน)

  แผนกอนุบาล  

อนุบาล 1 - อนุบาล 3 (อายุ3 ถึง 6 ปี)

(จำกัดจำนวนห้องละ 18 - 24 คน)

ภาคเรียน

  ภาคเรียนที่ 1   เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
  ภาคฤดูร้อน เดือนตุลาคม
  ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
  ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
       

ระเบียบการรับสมัคร

 

ขั้นตอนที่ 1  นัดหมายเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ขั้นตอนที่ 2  นัดหมายวันและเวลาเพื่อรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตรหลาน
ความคาดหวังในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลปาลินา และรับการประเมินความพร้อมของบุตรหลาน โดยทางโรงเรียนจะให้ผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามานัดหมายวัน

ขั้นตอนที่
3  เมื่อท่านผู้ปกครองผ่านการสัมภาษณ์และเด็กผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าศึกษา ผู้ปกครองกรอกใบสมัครและชำระค่าแรกเข้าที่ห้องธุรการ ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารดังต่อไปนี้

  • ใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
  • สูติบัตรฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
  • รูปเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  • รูปผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
  • ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 4  ชำระค่าเทอม ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว และค่าอาหาร

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนอนุบาลปาลินา-ติวานนท์

76/33 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร: 0-2582-0117  โทรสาร: 0-2582-0118