Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับสมัครเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563

   

โรงเรียนอนุบาลปาลินาเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.1  ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี บริบูรณ์
(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
1.2 ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี บริบูรณ์
(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

2. การรับสมัคร

 

2.1 นัดหมายเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ทั้งนี้
โรงเรียนเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเฉพาะวันพุธแรกและวันพุธที่สามของเดือน
2.2 ซื้อใบสมัคร โดยโรงเรียนเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี ณ ห้องธุรการ ค่าใบสมัคร 500 บาท
2.3 เอกสารประกอบการรับสมัคร
        2.3.1 ใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
        2.3.2 สูติบัตรฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
        2.3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
        2.3.4 รูปเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
        2.3.5 รูปผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
        2.3.6 รูปถ่ายครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว 1 รูป
        2.3.7 ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
**หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร**
2.4 ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562


3. กำหนดการประเมินพัฒนาการนักเรียน

 

ตั้งแต่วันที่ 1 -12 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ เวลา 9:00 – 10:00 น., 10:00
–11:00 น.และ 11.00 - 12.00 น. รอบละไม่เกิน 6 ครอบครัว การเข้ารับการประเมินพัฒนาการ ทางโรงเรียนจะทำการนัดหมายในวันยื่นใบสมัครผู้ปกครองต้องพานักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการตามวันเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับการประเมินเข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1ทั้งนี้ในวันเข้ารับการประเมินทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปกับนักเรียน 1 คน เท่านั้น

 

4. การตอบแบบสอบถาม

 

ผู้ปกครองตอบแบบสอบเกี่ยวกับทัศนคติการอบรมเลี้ยงดูและมุมมองที่มีต่อแนวทางการศึกษา
ของบุตรหลาน ทั้งนี้ผู้ปกครองจะทำแบบสอบถามในวันที่พานักเรียนมาเข้ารับการประเมินพัฒนาการ การตอบแบบสอบถามทางโรงเรียนจะนำมาพิจารณาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนผู้ปกครองควรตอบคำถามให้ครบทุกข้อ

 

5. วิธีการคัดเลือ

 

5.1 ประเมินพัฒนาการนักเรียน โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ
5.2 พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน
5.3 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยผู้อำนวยโรงเรียน

 


6. จำนวนนักเรียนที่สามารถรับได้ในแต่ละระดับ

 

6.1 ระดับเตรียมอนุบาล                     จำนวน    50   คน
6.2 ระดับอนุบาล 1                           จำนวน   35   คน

 

 

7. ประกาศผลการคัดเลือก

 

ทางโทรศัพท์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

 

8. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. ณ ห้องธุรการ

 

 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนอนุบาลปาลินา

99/32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร: 0-2726-2323  โทรสาร: 0-2726-2680